MONEI
Open mobile navigation

Avís Legal i Condicions d'Ús del Lloc Web i Aplicacions MONEI Pagaments Digitals S.L.

Les presents Condicions d'Ús regulen el lliure accés i ús del Lloc Web denominat monei.com (d'ara endavant el “Lloc Web”) i de les aplicacions digitals (d'ara endavant la “App” o “Aplicacions”) propietat de MONEI DIGITAL PAYMENTS, S.L., amb domicili al carrer Palestina 1, Entreplanta, 29007- Màlaga i amb NIF B02660926, inscrita en el Registre Mercantil de Màlaga en el Tom 5998, L. 4998, L. 905, F. 54, S. 8, H. MA158775, i amb Registre d'Entitat de Pagament atorgat pel Banco de España Nº6911 (d'ara endavant “MONEI”). L'accés i/o ús del Lloc Web i/o de les Aplicacions de MONEI implica l'acceptació per part de l'Usuari d'aquestes Condicions d'Ús.

1. Ús del Lloc Web i Aplicacions: Responsabilitats

L'Usuari és responsable de l'accés i ús correcte del Lloc Web i/o de les Aplicacions MONEI amb subjecció a les lleis vigents a Espanya, així com als principis de bona fe, moral i ordre públic, i amb el compromís d'observar diligentment les instruccions que, en relació amb aquest ús i accés, li puguin proporcionar MONEI d'acord amb el que disposen les presents Condicions d'Ús.

L'Usuari està obligat a fer un ús raonable del Lloc Web i/o de les Aplicacions i dels seus continguts, d'acord amb les possibilitats i finalitats per a les quals està destinat.

L'Usuari és l'únic responsable de les informacions, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol classe que pugui comunicar a través del Lloc Web i/o de les Aplicacions MONEI.

El Lloc Web i les Aplicacions de MONEI, així com els productes i serveis d'aquesta entitat, no estan en cap cas destinats a menors d'edat. MONEI no recollirà informació ni dades de menors d'edat. No obstant això, a causa del lliure accés al Lloc Web i/o a les Aplicacions MONEI per via electrònica, s'adverteix que és responsabilitat dels pares, representants o tutors legals prendre les precaucions i mesures necessàries pel que fa a l'accés dels menors a llocs web i/o a les Aplicacions i els seus continguts que poguessin ser accessibles durant la navegació pels menors.

2. Usos no permesos

Com a Usuari del Lloc Web i/o Aplicacions de MONEI, l'informem que està PROHIBIT i, per tant, les seves conseqüències seran de la seva exclusiva responsabilitat accedir-hi o utilitzar-lo amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. Concretament, a tall d'exemple i sense que la llista següent sigui absoluta, està prohibit:

  1. Fer un ús il·lícit del Lloc Web i/o de les Aplicacions, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, sobrecarregar o perjudicar el propi Lloc Web i/o les Aplicacions.
  2. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui causar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del Lloc Web i/o Aplicacions.
  3. Utilitzar o revendre amb finalitats comercials no autoritzades els continguts inclosos en el Lloc Web i/o Aplicacions sense autorització prèvia del titular.

MONEI tindrà dret a adoptar les mesures necessàries en cas d'incompliment del que disposa aquesta clàusula, a la seva exclusiva discreció, o a petició d'un tercer afectat o autoritat competent. L'adopció d'aquestes mesures no donarà dret a cap indemnització.

3. Protecció de dades personals

La recollida i tractament de les dades personals facilitades per l'Usuari, així com l'exercici dels drets de l'Usuari sobre aquestes dades, es regiran per la Política de Privacitat del Lloc Web.

4. Contractació de productes i serveis: Condicions Generals de Contractació

Els productes i serveis oferts a través del Lloc Web i/o de les Aplicacions estaran sotmesos a les corresponents Condicions Generals de Contractació recollides en l'Acord Marc de Serveis de Pagament, juntament, si escau, amb les Condicions Particulars que es puguin establir i qualssevol altres condicions que siguin necessàries per a l'efectiva contractació dels productes i serveis.

Qualsevol tipus d'associació, d'altra banda, estarà subjecta als termes i condicions particulars que MONEI posi a la seva disposició en cada moment.

5. Atenció al Client per a queixes i reclamacions

S'informa a l'Usuari que MONEI disposa d'un Servei d'Atenció al Client, segons el que estableix l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i defensor del client de les entitats financeres, el Reglament sobre el Funcionament del Servei d'Atenció al Client es troba a: ADD LINK.

6. Exempció de responsabilitat

6.1. Pel contingut proporcionat pels Usuaris

MONEI no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats per l'Usuari en el Lloc Web i/o en les Aplicacions que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic o continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar.

MONEI no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin del Lloc Web i/o de les Aplicacions, ni siguin gestionats per MONEI.

MONEI no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, pel mal ús del Lloc Web i/o de les Aplicacions o dels seus continguts per part de l'Usuari, que assumeix, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que puguin derivar del seu accés o ús del Lloc Web i/o de les Aplicacions o dels continguts allotjats en el mateix, així com de la seva reproducció o comunicació.

6.2. Per al funcionament del Lloc Web i/o Aplicacions

MONEI presta els seus serveis i continguts de forma continuada, utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per dur a terme aquest servei de manera satisfactòria.

MONEI podrà, quan ho consideri oportú, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc Web i/o en les Aplicacions, en els serveis, o en els continguts sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui el reconeixement de cap responsabilitat.

MONEI no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica dependents de tercers en el funcionament del Lloc Web i/o de les Aplicacions. En qualsevol cas, MONEI durà a terme totes les accions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

L'Usuari és l'únic i exclusiu responsable d'identificar i accedir als continguts o serveis del Lloc Web i/o Aplicacions.

MONEI no es responsabilitza del mal ús de la identificació i accés dels usuaris per accedir als continguts o serveis del Lloc Web i/o de les Aplicacions que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa, així com del mal ús per part dels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu mal ús per tercers no autoritzats.

7. Propietat intel·lectual i industrial

MONEI, com a autor de l'obra col·lectiva de què consta el Lloc Web i/o les Aplicacions, és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els mateixos.

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formularis, etc.) que integren el Lloc Web i/o en les Aplicacions, així com de les bases de dades (dret sui generis) i del programari necessari per a la visualització o funcionament dels mateixos (inclosos els codis font), que no disposi de l'exprés i previ escrit autorització de MONEI, està prohibit.

En cap cas l'Usuari podrà explotar ni utilitzar comercialment, ni totalment ni parcialment, ni directament ni comercialment, de cap dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formularis, etc.) que integren el Lloc Web i/o les Aplicacions sense la prèvia autorització per escrit de MONEI.

Tots els continguts, sense excepció i de forma no limitativa, que formen part del Lloc Web i/o de les Aplicacions, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logotips, marques, distintius, icones, imatges, disseny i imatge del Lloc Web i/o de les Aplicacions (aparença externa o “look and feel”), arxius de vídeo, arxius d'àudio, bases de dades, aplicacions informàtiques, són propietat de MONEI o són explotats sota llicència de tercers que propis dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels referits continguts. Aquests estan protegits per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

8. Canvis i modificacions en les condicions d'ús

MONEI podrà, en qualsevol moment, modificar aquestes condicions o introduir noves condicions d'ús, simplement comunicant-ho a través del Lloc Web i/o de les Aplicacions.

En cas que es produeixi una acció normativa, legal o reglamentària que, a judici raonable de MONEI, prohibeixi, restringeixi substancialment o faci inviable comercialment la prestació del servei, MONEI tindrà dret a: (i) modificar el servei o els termes i clàusules d'aquestes Condicions d'ús per tal d'adaptar-se a la nova situació, (ii) resoldre la relació amb l'Usuari.

9. Període mitjà de pagament a proveïdors

D'acord amb el que disposa la Llei 31/2014, de 3 de desembre, de modificació de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu; així com la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'informa que el període mitjà de pagament a proveïdors MONEI és de 35 dies.

10. Llei aplicable i jurisdicció

La normativa vigent determinarà les lleis que han de regir i la jurisdicció que ha de ser coneguda sobre les relacions entre MONEI i l'Usuari del Lloc Web i/o de les Aplicacions.